Giấy phép thực hiện quảng cáo tại Hà Nội

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số: …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Tên tổ chức, cá nhân ……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
Điện thoại……………..; Fax: …………………………………………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………. ngày……tháng… năm…….cơ quan cấp
………………………………………………………………………………………….
2. Họ và tên người chịu trách nhiệm……………………………………………….

Chức vụ……………………………………Chứng minh thư nhân dân số………
do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm ….………………………..
Địa chỉ thường trú…………………………………………………………………..
Điện thoại……………..; Fax: ………………………………………………………………….
Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…………………………
Trên phương tiện………………………………Địa điểm………………………….

Kích thước……………Số lượng………. Thời hạn thực hiện quảng cáo………
– Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;
– Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan. ……………..ngày……….tháng………năm………..
Đại diện tổ chức, cá nhân

Ký tên đối với cá nhân (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ

chức danh đối với tổ chức)

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

* Trình tự thực hiện:
–  Tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân  và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ .
– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp
nhận hồ sơ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành phân loại hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua
đường bưu điện các loại giấy tờ có liên quan đến Sở Xây dựng.
Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có Biên nhận hồ sơ. Trong thời hạn 10
ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ trên, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ
nhưng không trực tiếp cấp Giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời cho Sở Văn hoá, Thể thao
và Du lịch chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép. Các nội dung chấp thuận được thể
hiện trong giấy phép do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp. Trường hợp không chấp thuận
phải trả lời bằng văn bản cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và nêu rõ lý do.
Sau khi nhận  được văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng, trong thời hạn 3 ngày làm
việc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.
* Cách thức thực hiện:
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1)  Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư liên
tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD);
2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp
Giấy phép thực hiện quảng cáo;
3) Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật
theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá;
4) Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện
quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);  5) Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trên các phương tiện là bảng, biển, panô phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của Sở Xây
dựng. Ngoài các giấy tờ trên cũn phải cú cỏc loại giấy tờ sau:
§ Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo
quy định của pháp luật về đất đai;
§ Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có
văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử
dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình
quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì
phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình
quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã
có trước;
§ Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt
bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng
công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã
có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện  được giải pháp liên kết công trình
quảng cáo vào công trình đã có trước.
– Số lượng hồ sơ:  Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số lượng hồ sơ.
* Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, gồm: Cá nhân, tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
– Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
* Phí, lệ phí:
– Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện
tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.
– Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện
tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.
– Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện
tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.
– Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện
tích từ 10m2 đến dưới 20m2 : 200.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.
– Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện
tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo  (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số
06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 giữa Bộ Văn hoá – Thông tin,
Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực
hiện quảng cáo một cửa liên thông).
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Pháp lệnh Quảng cáo số 39/20001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001 của Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực từ ngày 01/05/2002.
– Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2008/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 quy định chế độ thu, nộp và quản lý
sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Có hiệu lực từ ngày 17/8/2008.
– Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm
2007 giữa Bộ Văn hoá – Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây
dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông. Có hiệu lực từ ngày
22/4/2007.

xin giay phep dung bien quang cao cap phep dung bien quang cao tai viet nam

Trả lời